Voorwaarden

REGLEMENT OVER TOEKENNEN EN GEBRUIK VAN EEN DIGITALE WAARDEBON (LEDEGEMBON) TER ONDERSTEUNING VAN DE LOKALE ECONOMIE

Artikel.1.- Algemeen

De uitgifte van de digitale Ledegembon wordt geregeld door de algemene bepalingen van dit reglement, met uitsluiting van andere voorwaarden. Door klant en/of deelnemer te worden van de Ledegembon accepteert men deze algemene bepalingen. Het reglement wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website en de website www.ledegembon.ledegem.be.

Artikel.2.- Bedrag en tijdelijke acties

De digitale Ledegembonnen hebben een waarde van € 5,00, € 10,00, € 20,00, € 50,00 of een veelvoud ervan. De maximale coupure wordt vastgelegd op € 50,00. Er wordt met restwaarde gewerkt.

Andere coupures, alsook tijdelijke kortingen en promoties, kunnen bepaald worden door het college van burgemeester en schepenen.

Er worden geen administratiekosten aangerekend.

Artikel.3.- Opmaak van de bon

3.1. Elke bon krijgt een uniek nummer en wordt op de dag van de aankoop voorzien van de uitgiftedatum. De digitale Ledegembon wordt voorzien van een QR code.

De nummering/codering laat de opvolging toe van het traject dat de Ledegembon aflegt en maakt een controle op de geldigheid mogelijk.

Bij de digitale Ledegembon wordt de codering gescand via smartphone of andere communicatiedrager op het moment van aanbieding.

Bij enige vorm van twijfel wordt aangeraden om de Ledegembon niet aan te nemen, de datum en nummer te noteren en de gemeente daarvan direct op de hoogte te brengen.

3.2. De digitale Ledegembon heeft een variabele geldigheidsduur. De vervaldatum wordt op de waardebon vermeld. Vervallen bonnen kunnen niet worden omgeruild en evenmin worden aanvaard door de aangesloten ondernemers.

Artikel.4.- Deelnemende handelaars

4.1. Iedere ingeschreven lokale handelaar van Ledegem kan deelnemen aan deze doorlopende actie en tijdelijk acties die gelden op de digitale Ledegembon.

De inschrijving voor de digitale Ledegembon gebeurt via een platform, waarbij voorwaarden en GDPR onderschreven worden.

4.2. Enkel deelnemende handelaars mogen Ledegembonnen aanvaarden en krijgen de tegenwaarde terugbetaald door de gemeente.

4.3. Handelaars die zich hebben ingeschreven engageren zich om de aangeboden cadeaubonnen te aanvaarden. Dit geldt tevens voor tijdelijke promotionele acties aangeboden door het lokaal bestuur.

Zij kunnen deze enkel weigeren wanneer de echtheid van de bon in twijfel wordt getrokken.

4.4. De deelnemende handelaars zullen/kunnen bekend gemaakt worden door:

  • een lijst van deelnemende handelaars, die zal afgegeven worden bij de aankoop van de Ledegembon;
  • vermelding op de website www.ledegembon.ledegem.be;
  • opname in de promocampagne rond de opstart en acties met betrekking tot tijdelijke acties met de Ledegembon;
  • het aanbrengen van een sticker of een affiche aan de etalage van de zaak van de deelnemende handelaar;
  • tijdelijke acties bekend gemaakt via website, social media, nieuwsbrieven.

4.5. Het staat iedere handelaar vrij om zich op eender welk moment uit te schrijven uit de lijst van deelnemende handelaars. Dit kan zowel schriftelijk als per mail.

Artikel.5.- Procedure

5.1. De aankoop van de digitale Ledegembon gebeurt via een digitaal platform, namelijk via de website www.ledegembon.ledegem.be of via applicatie op een smartphone. De digitale Ledegembon kan ook uitgeprint worden.

5.2. De klant kan de Ledegembonnen inwisselen bij één of meerdere deelnemende handelaars. De deelnemende handelaars schrijven zich in via het inschrijvingsplatform. De digitale bon wordt aangeboden via smartphone met code, of via uitgeprinte versie.

5.3. De verzilvering van de digitale Ledegembon gebeurt automatisch via een softwaresysteem.

5.4. Gevalideerde bonnen worden uitbetaald op het door de ondernemer opgegeven bankrekeningnummer.

5.5. Voor de digitale Ledegembon voorziet het softwaresysteem in onmiddellijke digitale opvraging. De digitale Ledegembon kan niet ingewisseld worden voor cash geld.

Artikel.6.- Toepassingen

6.1. De gemeente kan zelf de Ledegembon gebruiken in het kader van haar subsidiepolitiek of voor het geven van attenties binnen de daartoe voorziene beschikbare kredieten.

6.2. De gemeente zal al het mogelijke doen om aan haar verplichtingen te voldoen, maar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een vertraging of het niet plaatsvinden van een levering die voortvloeit uit omstandigheden buiten zijn wil, zoals stakingen, werkonderbrekingen, natuurrampen of andere gebeurtenissen die de productie of de levering van de Ledegembonnen verhinderen.

6.3. De gemeente kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de kwaliteit van de producten of diensten die werden geleverd na betaling met de Ledegembon, noch aangesproken worden tot voldoening van de rechten voorzien in de artikelen 1649bis-octies van het Burgerlijk Wetboek. 

6.4. De gemeente kan te allen tijde beslissen om geen Ledegembonnen meer uit te delen. De Ledegembonnen in omloop zullen in dat geval nog behandeld worden conform de geldende afspraken.

Artikel.7.- Uitzonderingen

In alle gevallen die niet in dit reglement voorzien zijn, beslist het college van burgemeester en schepenen.